ตัวชี้วัดย่อย : เตาเผาผลิตพลังงาน (WTE) - ภาครัฐ (SOE64)